Image Alt

Algemene Voorwaarden

1. Toepassingen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van Fred Aktief (Hierna A.O.), Emslandweg 13 te 7731 RP Ommen, KvK nummer 91088739 en zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen door of namens A.O. gedaan, op alle overeenkomsten, met A.O. gesloten en op alle verrichte activiteiten door A.O. tenzij de toepasselijkheid door A.O. uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.
1.2 Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met eventueel van kracht zijnde algemene voorwaarden van opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van A.O. tenzij A.O. schriftelijk met de afwijking heeft ingestemd.

2. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 Opdrachtgever: iedere persoon die, hetzij als natuurlijke persoon hetzij als rechtspersoon, hetzij ten behoeve van zichzelf hetzij ten behoeve van een of meer derden, met A.O. een overeenkomst sluit en/of A.O. opdracht geeft tot het verrichten van een of meer activiteiten:
2.2 gebruiker: iedere natuurlijke persoon die feitelijk gebruik maakt van of deelneemt aan een of meer van de door A.O. aangeboden en/of georganiseerde activiteiten;
overeenkomst: de overeenkomst tot het aangaan van verplichtingen tot dienstverlening die A.O. in het kader van haar bedrijfsactiviteiten met opdrachtgever heeft gesloten.

3. Aanmelding/boeking
3.1 De overeenkomst met A.O. komt tot stand door de enkele mondelinge of schriftelijke aanmelding of boeking door de opdrachtgever zonder dat een nadere schriftelijke bevestiging daarvan door A.O. is vereist. Desniettemin zal A.O. bij tijdige aanmelding alsmede op verzoek van opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen. In de overeenkomst zijn de prestaties van A.O. en de overeengekomen duidelijk vermeld.

4. Programma’s en Tarieven
4.1 Gepubliceerde tarieven gelden per persoon tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Daarnaast kunnen individuele prijsafspraken worden gemaakt voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Betaling
5.1 Tenzij schriftelijk anders met A.O. is overeengekomen, is opdrachtgever gehouden om uiterlijk vier weken voordat de overeengekomen diensten worden afgenomen, 50% van het verschuldigde bedrag te voldoen. Het resterende bedrag dient uiterlijk bij aanvang van de dienstverlening te zijn voldaan.

6. Annulering
6.1 De opdrachtgever blijft bij annulering van de overeenkomst aan A.O. de navolgende factuurbedragen verschuldigd:
a. Tot 90 dagen voor aanvang van de overeengekomen datum: 25%;
b. Tot de 28ste dag voor aanvang van de overeengekomen datum: 50%;
c.Tot de7e dag voor aanvang van de overeengekomen datum: 75%;
d. Bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) voor aanvang van de overeengekomen datum: 100%.
6.2 In verband met de weersomstandigheden, zulks uitsluitend ter beoordeling van A.O., kunnen uitsluitend de buitenactiviteiten tot 24 uur voor aanvang van de overeengekomen periode kostenloos door de opdrachtgever worden geannuleerd. Daarna is het volledige tarief verschuldigd. Als in het geldende c.q. overeengekomen programma ruimte is voor wijzigen van programmaonderdelen of het inlassen van een pauze, vervalt het recht tot annuleren. In alle gevallen gelden beginselen van redelijkheid en billijkheid.

7. Wijziging van overeengekomen aantallen personen en /of materialen
7.1 Het overeengekomen aantal gebruikers en/of de overeengekomen hoeveelheid materiaal kan tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van de overeengekomen periode verminderen tot maximaal 10% van het oorspronkelijke aantal.
7.2 Voor een onderschrijding die meer dan 10% lager is, geldt het bepaalde overeenkomstig artikel 6.

8. Verplichtingen aan aansprakelijkheid opdrachtgever en gebruiker
8.1 Het door A.O. aan de gebruiker ter beschikking gestelde materiaal zal uitsluitend dienen tot het gebruik waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. Onder gebruiker wordt in dit artikel tevens verstaan een aantal gebruikers of een groep van gebruikers.
8.2 De gebruiker is gehouden het door A.O. het beschikking gestelde materiaal bij A.O. in te leveren en wel zo schoon als mogelijk, in dezelfde staat als waarin het is ontvangen en op dezelfde plaats als waar het bij aanvang van de overeengekomen periode aan de gebruiker ter beschikking is gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. A.O. is gerechtigd zonodig extra schoonmaakkosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
8.3 Eventuele gebreken aan het materiaal dienen vooraf door de opdrachtgever of gebruiker aan A.O. te worden gemeld.
8.4 De opdrachtgever en de gebruiker zijn ieder gehouden tot naleving van alle aanwijzingen die door of namens A.O. worden gegeven ter bevordering van een goede en veilige uitvoering van de overeenkomst.
8.5 De gebruiker die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de overeenkomst door A.O. in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door A.O. van (de voortzetting van) de uitvoering van de overeenkomst worden uitgesloten, indien zijn gedragingen zulks rechtvaardigen. De opdrachtgever en de gebruiker zijn ieder hoofdelijk en voor het geheel jegens A.O. aansprakelijk voor de uit deze gedragingen voortvloeiende kosten en schade.
8.6 Bij schade en/of verlies van zaken, in eigendom van A.O. dient de gebruiker daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk bij inlevering van het materiaal, A.O. in kennis te stellen. ‘

9. Risico en verzekeringen
9.1 Opdrachtgever en gebruiker zijn zelf verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een WA-, reis- en/of annuleringsverzekering.

10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Eventuele geschillen die met betrekking tot enige overeenkomst tussen de opdrachtgever en/of gebruiker en A.O. mochten ontstaan, zullen voorzover de Rechtbank in eerste instantie bevoegd is daarvan kennis te nemen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank voor Hellendoorn.